Dịch vụ
Dịch vụ
0107/2021

Cung ứng nhân sự

- Lên định biên nhân sự phù hợp với từng mô hình khách sạn.

- Dự đoán nhu cầu nhân sự và lập kế hoạch cung ứng nhân sự.

- Tuyển dụng, lựa chọn nhân sự.

- Xây dựng chương trình đào tạo nhân sự theo từng cấp bậc, từng bộ phận.

- Hạch toán chi phí đào tạo.

- Đàm phán với chủ đầu tư gói chi phí cung ứng nhân sự.

- Tư vấn chế độ đãi ngộ nhân sự hợp lý.

- Có trách nhiệm với đội ngũ nhân sự trong suốt quá trình làm việc tại khách sạn.