Dịch vụ
Dịch vụ
0107/2021

Quản lý và điều hành khách sạn

- Định hướng  phát triển kinh doanh các dịch vụ trong khách sạn.

- Xúc tiến, quảng bá, phát triển khách hàng

- Thiết lập quy chế, quy định nội bộ và hướng dẫn thi hành;

- Tuyển dụng, đào tạo và giám sát nhân viên các cấp bậc trong khách sạn.

- Gặp gỡ, thiết lập, duy trì quan hệ khách hàng, cơ quan chức năng tại khu vực.

- Chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh khách sạn trước chủ đầu tư.